almamer.plStrona g?ówna | ALMAMER Szko?a Wy?sza | Warszawa

almamer.pl Profile

almamer.pl

Title:Strona g?ówna | ALMAMER Szko?a Wy?sza | Warszawa

Description:ALMAMER Szko?a Wy?sza na rynku od 20 lat, kszta?ci na kierunkach: turystyka i rekreacja, ekonomia, politologia, administracja, fizjoterapia i kosmetologia

Keywords:szko?a wy?sza, szkola wyzsza, uczelnia, uczelnie warszawa, wola, uczelnie wola, ALMAMER, ALMAMER Szko?a Wy?sza, almamer, alamer, Wy?sza Szko?a Ekonomiczna, edukacja, studia Warszawa, studia licencjac...

Discover almamer.pl website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

almamer.pl Information

Website / Domain: almamer.pl
Website IP Address: 83.143.161.158
Domain DNS Server: ns2.almamer.pl,ns1.almamer.pl

almamer.pl Rank

Alexa Rank: 1053955
OursSite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

almamer.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,891
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue: $566
Yearly Revenue: $6,891
Daily Unique Visitors: 1,737
Monthly Unique Visitors: 52,110
Yearly Unique Visitors: 634,005

almamer.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Thu, 19 Oct 2017 18:49:53 GMT
Server Apache

almamer.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
szko?a wy?sza 2 0.09%
szkola wyzsza 0 0.00%
uczelnia 4 0.11%
uczelnie warszawa 0 0.00%
wola 0 0.00%
uczelnie wola 0 0.00%
ALMAMER 55 1.32%
ALMAMER Szko?a Wy?sza 2 0.14%
almamer 55 1.32%
alamer 0 0.00%
Wy?sza Szko?a Ekonomiczna 1 0.08%
edukacja 1 0.03%
studia Warszawa 0 0.00%
studia licencjac... 0 0.00%

almamer.pl Similar Website

Domain WebSite Title
americandiversitybusinesssolutions.com American Diversity Solutions Minnesota
httlgiadinh.org HTTL Gia ??nh
diversitysolutionsmarketing.com Small Business Marketing & Business Consultant | Dallas, Frisco, Allen | Diversity Solutions Marke...
landingmotel.co.nz Landing Road Motel Whakatane | Modern Luxury
stoecklibike.ch Home
theflyermag.com The Flyer – Passion for flying
rushmedia.co.nz DMN - Digital Signage New Zealand
pro-vita-animale.de Home
johnussenko.com John Ussenko - A photographic journey about fashion, lifestyle, and food.John Ussenko John Ussenko ...
mattjacksonstudios.com matt jackson studios - ? home page
orgoneetc.com orgone etc
jarkkonieminenareena.fi Jarkko Nieminen AREENA / Impivaaran Tenniskeskus Oy / Tennis ja sulkapallo, Turku
mobilepropertydemo.com Mobile Property Website (Real Estate Demo)
michielvoet.com Michiel Voet
mchenrycapital.com McHenry Capital – McHenry Capital, LLC | Retirement Planning | Financial Advisor | Houston | Austin...
koopmansdrukkerij.nl Koopmans Drukkerij
bradfordapts.net Bradford Apartments - Apartments in Tulsa, OK
michielcox.net Michiel Cox – Schrijver/performer

almamer.pl Traffic Sources Chart

almamer.pl Alexa Rank History Chart

almamer.pl aleax

almamer.pl Html To Plain Text

Strona g?ówna | ALMAMER Szko?a Wy?sza | Warszawa facebook Rekrutacja Rekrutacja 2015/2016 Warunki przyj?? Wymagane dokumenty Op?aty rekrutacyjne Zni?ki i ulgi w op?atach Dlaczego ALMAMER Biuro rekrutacji Kierunki i specjalno?ci Ekonomia O kierunku Ekonomia Nowo?ci kierunku Ekonomia Specjalno?ci I i II stopnia Sylwetka absolwenta Wykaz i karty przedmiotów Praktyki zawodowe Turystyka i Rekreacja O kierunku Turystyka i Rekreacja Specjalno?ci I i II stopnia Wykaz i karty przedmiotów Praktyki zawodowe Sylwetka absolwenta Kierunkowe efekty kszta?cenia (I stopień) Kierunkowe efekty kszta?cenia (II stopień) System punktacji ECTS Administracja O kierunku Administracja Kierunkowe efekty kszta?cenia Sylwetka absolwenta System punktacji ECTS Specjalno?ci I stopnia Administracja bezpieczeństwa publicznego Administracja rz?dowa i samorz?dowa Fizjoterapia O kierunku Fizjoterapia Nowo?ci kierunku Fizjoterapia Sylwetka absolwenta Wykaz i karty przedmiotów Praktyki kliniczne Zaj?cia kliniczne Kierunkowe efekty kszta?cenia Przedmiotowe efekty kszta?cenia System punktacji ECTS Kosmetologia O kierunku Kosmetologia Nowo?ci kierunku Kosmetologia Sylwetka absolwenta Kosmetologii estetycznnej Wykaz i karty przedmiotów Praktyki zawodowe Kierunkowe efekty kszta?cenia Przedmiotowe efekty kszta?cenia System punktacji ECTS Studia podyplomowe Studia Podyplomowe Godziny pracy Wybierz nasze studia! Ochrona Zdrowia Warunki przyj?? Op?aty Plany zaj?? Egzamin dyplomowy Kierunki Podyplomowe Administracja publiczna a zarz?dzanie jako?ci? Doradztwo finansowe E-administracja Finanse publiczne w administracji Koordynator oddzia?u medycznego Kontraktowanie us?ug medycznych Opiekun medyczny osób starszych, chorych i niepe?nosprawnych z elementami rehabilitacji Organizacja i zarz?dzanie w s?u?bie zdrowia Rachunkowo?? Zarz?dzanie hotelem i zak?adem gastronomicznym Zarz?dzanie turystyk? uzdrowiskow? Zarz?dzanie zasobami ludzkimi Kursy specjalistyczne Fizjoterapia w skoliozach idiopatycznych Opiekun medyczny Suplementy diety, nutrikosmetyki i kosmetyki ekologiczne Pozyskiwanie i zarz?dzanie ?rodkami unijnymi w jednostkach finansów publicznych Pozyskiwanie i zarz?dzanie ?rodkami unijnymi w ma?ych i ?rednich przedsi?biorstwach O Uczelni Nagrody i wyró?nienia Historia Uczelni S?owo Rektora Historia nazwy i logo uczelni Kadencje w?adz W?adze Uczelni Sekretariat Rektor Kanclerz Biuro Rektora Sk?ad Senatu Katedry W?adze – zestawienie Ksi?ga Pami?ci Partnerzy ALMAMER Konferencje – Sympozja – Seminaria Ko?a naukowe Studenckie Ko?o Naukowe Hotelarstwa i Gastronomii Studenckie Ko?o Naukowe Kosmetologii Studenckie Ko?o Naukowe na Wydziale Administracji i Politologii Ko?o M?odych Ekonomistów Ko?o Przyjació? Sztuk Pi?knych PRO ARTE Ko?o Naukowe Wydzia?u Ochrony Zdrowia "Ludendo Discimus" Klub Absolwenta Samorz?d Studencki Liderzy Sukcesu Twarze ALMAMER Twarze 2012 Twarze 2011 AZS – Akademicki Zwi?zek Sportowy Druki Regulaminy Zarz?dzenia Galeria FOTO Linki Kontakt Lider Sukcesu Magdalena Mróz, Studentka Wydzia?u Ochrony Zdrowia – "Sport to jedyna mi?o??" Foto Galeria Wspomnienia oraz galeria zdj?? studentów z praktyk studenckich 19.07.2016 Przerwa urlopowa Szanowni Państwo, w zwi?zku z okresem wakacyjnym uczelnia b?dzie zamkni?ta w miesi?cu sierpniu z powodu urlopów. Uprzejmie prosimy o za?atwienie pilnych spraw w komórkach organizacyjnych uczelni do dnia 29.07.2016 (do godz. 14.00). Informujemy równie?, ?e Dziekanat Ochrony Zdrowia b?dzie czynny do 5.08.2016. Za utrudnienia przepraszamy. Studia KNOWLEDGE@WORK na Ochronie Zdrowia Do kwietnia tego roku studenci Wydzia?u Ochrony Zdrowia b?d? zdobywa? wiedz? z kilku przedmiotów w ramach programu kszta?cenia na kierunkach Fizjoterapia i Kosmetologia wed?ug modelu studiów KNOWLEDGE@WORK. Model studiów K@W polega na uzupe?nieniu programów studiów (dowolnych kierunków studiów I i II stopnia, jak i podyplomowych) o dodatkowe modu?y uniwersalnych kompetencji kluczowych (g?ównie interpersonalnych i spo?ecznych). Warsztaty Tapingu Medycznego – za Nami! Studenci Wydzia?u Ochrony Zdrowia kierunku Fizjoterapia 12 kwietnia 2016 r. uczestniczyli w Warsztatach Kinezjotepingu. Warsztaty odby?y si? dzi?ki wspó?pracy naukowej z firm? szkoleniow? KINEZJO POLSKA. Zapraszamy do zapoznania si? z relacj? z warsztatów. Medycyna M?odo?ci dr Urszuli Braumer partnerem Wydzia?u Ochrony Zdrowia Mi?o Nam poinformowa?, ?e Wydzia? Ochrony Zdrowia rozpocz?? wspó?prac? partnersk? z Klinik? Medycyny Estetycznej Dr Urszula Braumer, która specjalizuje si? m.in. w zakresie zabiegów preparatami autologicznymi. Studentki kierunku Kosmetologia b?d? mog?y odbywa? praktyki w Klinice M?odo?ci dr Urszuli Braumer. Jagiellońska Wiosna fizjoterapii 2016 W dniach 20 i 21 maja 2016 roku Dziekan Wydzia?u Ochrony Zdrowia prof. dr Joanna Jasińska, MBA wraz ze studentami kierunku Fizjoterapia wezm? udzia? w Jagiellońskiej Wio?nie Fizjoterapii organizowanej przez Pani? Prof. dr hab. Jolant? Jaworek z Wydzia?u Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Dziekan Wydzia?u Ochrony Zdrowia i studenci Fizjoterapii na X WIO?NIE z Fizjoterapi? Studenci Wydzia?u Ochrony Zdrowia wraz z Dziekanem Wydzia?u ochrony Zdrowia prof. dr Joann? Jasińsk? wezm? udzia? w X Wio?nie z Fizjoterapi? – Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej, która odb?dzie si? 22 kwietnia 2016 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Studentki KOSMETOLOGII na Ogólnopolskich Mistrzostwach Depilacji Studentki Wydzia?u ochrony Zdrowia kierunku Kosmetologia zosta?y zaproszone do udzia?u w II Ogólnopolskich Mistrzostwa Depilacji, organizatorem konkursu jest Beauty In. Tematem Mistrzostw b?dzie: ?Perfekcyjna depilacja woskiem, przy u?yciu odpowiednich rodzajów wosków i technik depilacji dostosowanych do wybranych obszarów cia?a (pachy, nogi, w?sik).” Wydzia? Ochrony Zdrowia z Klinik? ORICEA – Luksusow? Mark? Roku 2015 Wydzia? Ochrony Zdrowia rozpocz?? wspó?prac? z Klinik? ORICEA - Gabinetami Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging w Warszawiektóra zosta?a laureatem tej presti?owej nagrody 26 pa?dziernika 2015 roku, w dziedzinie Gabinety Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Nagrod? otrzymuj? firmy proponuj?ce produkty i us?ugi na najwy?szym poziomie. Konkurs ?Dyplomy dla Warszawy” Rusza I edycja Konkursu Prezydenta m.st. Warszawy ?Dyplomy dla Warszawy”. Jest to konkurs prac magisterskich i rozpraw doktorskich przeznaczony dla Autorów wyró?niaj?cych si? prac z zakresu wszelkich specjalno?ci naukowych dotycz?cych spo?eczno-gospodarczego rozwoju Warszawy. Do konkursu zg?oszone mog? zosta? prace obronione na warszawskich uczelniach po 1 stycznia 2013. ?Medycyna estetyczna – fanaberia, potrzeba czy konieczno???" 09 stycznia o godzinie 9.00 na Wydziale Ochrony Zdrowia odby? si? Wyk?ad Otwarty, który wyg?osi? dr Przemys?aw Styczeń, który zaprezentowa? studentkom kierunku Kosmetologia niezwykle dynamicznie i profesjonalnie wyk?ad na temat medycyny estetycznej. Zapraszamy do zapoznania si? z relacj? z wyk?adu oraz galeri? zdj?? w zak?adce Nowo?ci Kierunku Kosmetologia. SZLACHETNA PACZKA po??czy?a studentów Wydzia?u Ochrony Zdrowia Grupa studentów studiów stacjonarnych II i III roku Fizjoterapii przygotowa?a dla jednej z rodzin uczestnicz?cych w programie przed?wi?tecznej pomocy SZLACHETN? PACZK?. Dzi?ki ofiarno?ci studentów, i ich Rodzin uda?o si? zgromadzi? trzy kartony z ?ywno?ci?, ?rodkami czysto?ci, po?ciel?, s?odyczami, zabawkami, pomocami do nauki i sprz?tem AGD. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tej akcji w zak?adce Nowo?ci Kierunku Fizjoterapia. RELACJA Z III Ogólnopolskiej Konferencji KINESIOTAPING? W WARSZAWIE 05 i 06 grudnia 2015 studenci Wydzia?u Ochrony Zdrowia kierunku Fizjoterapia wraz z Dziekanem Wydzia?u prof. dr Joann? Jasińsk?, MBA wzi?li udzia? w III Ogólnopolskiej Konferencji KinesioTaping? w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania si? z relacj? z konferencji w zak?adce Nowo?ci Kierunku Fizjoterapia. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie sk?ada podzi?kowanie dla Dziekana Wydzia?u Ochrony Zdrowia ALMAMER Dziekan Wydzia?u Ochrony Zdrowia prof. dr Joanna Jasińska, MBA otrzyma?a oficjalne podzi?kowanie za wspó?prac? w ramach Rady Naukowej V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy M?odych Fizjoterapeutów, która odby?a si? w dniu 21 listopad 2015. Metamorfoza czyli warsztaty naukowo – szkoleniowe Wydzia?u Ochrony Zdrowia z Marie Engman Aesthetic Academy 08 grudnia 2015 r. na Wydziale Ochrony Zdrowia wspólnie z MEAA Marie Engman Aesthetic Academy odby?y si? warsztaty naukowo – szkoleniowe. W trakcie spotkania uczestnicy mogli obserwowa? krok po kroku etapy zabiegu mezoterapii ig?owej. Wi?cej informacji zak?adce Nowo?ci Kierunku Kosmetologia. Warsztaty z MAXLASH na Wydziale Ochrony Zdrowia 05 grudnia 2015 o godz. 11.30 na Wydziale Ochrony Zdrowia odb?dzie si? wyk?ad i warsztaty praktyczne dla studentów kierunku Kosmetologia z najnowszych metod przed?u?ania rz?s. Spotkanie poprowadz? eksperci z MAXLASH PROFESSIONAL, którzy s? autorami metody zag?szczania rz?s metod? JEDEN DO JEDEN oraz MAXLASH EXPRESS. Miejsce warsztatów: Wydzia? Ochrony Zdrowia ALMAMER, VIII pi?tro, sala 819. Studia Podyplomowe Organizacji i Zarz?dzania w S?u?bie Zdrowia ROZPOCZ?TE! Inauguracja roku akademickiego 2015-2016 Studiów Podyplomowych Organizacji i Zarz?dzania w S?u?bie Zdrowia dla osób ubiegaj?cych si? o zajmowanie stanowisk zwi?zanych z kierowaniem w s?u?bie zdrowia odby?a si? 21 listopada 2015 r. Oficjalnego otwarcia roku dokona?a Dziekan Wydzia?u Ochrony Zdrowia prof. dr Joanna Jasińska, MBA. Chcesz zwi?kszy? swoje szanse na rynku pracy? Zapisz si? na studia podyplomowe Wydzia?u Ochrony Zdrowia Odpowiednio dobrane studia podyplomowe to gwarancja sukcesu zawodowego! Wyk?adowcy-praktycy, dedykowane zaj?cia oraz innowacyjne podej?cie do programu nauczania – to gwarancja jako?ci, rzetelno?ci, a tak?e u?yteczno?ci wiedzy przekazywanej w toku studiów. Zapisz si? ju? dzi?! Zapoznaj si? z ofert? studiów podyplomowych Wydzia?u Ochrony Zdrowia > Nowa Umowa Partnerska Wydzia?u Ochrony Zdrowia ! W?a?nie podpisali?my umow? partnersk? z Instytutem Innowacji i Rozwoju EURO – KONSULT. Instytut Euro-Kosult Sp. z o.o. wspólnie z Wydzia?em Ochrony Zdrowia przygotowuje projekty w ramach do konkursów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Dzia?anie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wy?szym, w konkursiach og?oszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. JOGA na Fizjoterapii Studenci Wydzia?u Ochrony Zdrowia Kierunku Fizjoterapia w roku akademickim 2015/2016 b?d? uczestnikami zaj?? dydaktycznych z Jogi. Zaj?cia dydaktyczne poprowadzi Hubert Suder – absolwent AWF Warszawa, zdoby? tytu? instruktora rekreacji ruchowej pod kierunkiem prof. Janusza Szopy. Super nowo??!!! Rozpocznij studia na fizjoterapii lub kosmetologii Wydzia?u Ochrony Zdrowia a uzyskasz bezp?atne certyfikowane szkolenia specjalistyczne. >> Uzyskaj certyfikat telc z j?zyka obcego Od 2002 r. Studium J?zyków Obcych w ALMAMER Szkole Wy?szej jest Licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym Europejskich Certyfikatów J?zykowych TELC. Kolejna sesja egzaminacvyjna telc ju? 26 czerwca 2015 r. Trwaj? zapisy ! Dotychczasowa zdawalno?? naszych kursantów kszta?tuje si? na poziomie 98%. Klinika Medycyny Estetycznej dr Ertuganow presti?owe partnerstwo Wydzia?u Ochrony Zdrowia Klinika Medycyny Estetycznej dr Ertuganow to presti?owa placówka, z któr? Wydzia? Ochrony Zdrowia zawar? porozumienie partnerskie oraz umowy na praktyki dla studentów kierunku Fizjoterapia i Kosmetologia. Klinika specjalizuje si? w wykonywaniu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii, podologii, ginekologii, dietetyki i fizjoterapii. COSMO MEDICA – razem z Wydzia?em Ochrony Zdrowia Rozpoczynamy kolejn? wspó?prac?! Pocz?tek czerwca 2015 zaowocowa? rozpocz?ciem wspó?pracy pomi?dzy Wydzia?em Ochrony Zdrowia a Salonem Kosmetycznym COSMO MEDICA w Warszawie przy ul. ?niwnej. Studentki kierunku Kosmetologia b?d? mog?y odbywa? w Salonie COSMO MEDICA praktyki z zakresu kosmetologii estetycznej. Wi?cej informacji… Wydzia? Ochrony Zdrowia ALMAMER razem ze ?wiatem medycyny sportowej Studenci Fizjoterapii Wydzia?u Ochrony Zdrowia ALMAMER zostali obj?ci patronatem Medical Sport – firmy b?d?cej wy??cznym przedstawicielem marek MULLER Sport Medicine, Breg, Kinezio, CEP w Polsce. Wspó?praca polega? b?dzie na partnerstwie dydaktycznym Wydzia?u Ochrony Zdrowia w zakresie medycyny sportowej, rehabilitacji i sportu wyczynowego. ?Leczymy cz?owieka, nie kontuzje” KLINIKA Ruchu i Wydzia? Ochrony Zdrowia Wychodz?c naprzeciw wysokiej jako?ci kszta?cenia Wydzia? Ochrony Zdrowia ALMAMER nawi?za? wspó?prac? naukowo–dydaktyczn? z Klinik? Ruchu w Warszawie. Dziekan Wydzia?u Ochrony Zdrowia dr Joanna Jasińska podpisa?a umow? na mocy, której studenci III roku Fizjoterapii b?d? mogli zrealizowa? praktyki z fizjoterapii klinicznej w zakresie ortopedii i traumatologii w Klinice Ruchu. Wydzia? Ochrony Zdrowia + KiMED = Wspó?praca nauki i biznesu Wydzia? Ochrony Zdrowia ALMAER zosta? partnerem edukacyjnym projektu wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Dzia?anie 8.2. dla Centrum Rehabilitacji KiMED w Warszawie. Wybierz zawód fizjoterapeuty! Fizjoterapia to dobre perspektywy zawodowe! Oferta studiów w ALMAMER w roku akademickim 2014/2015 jest jeszcze ciekawsza i dostosowana do realiów medycznego rynku pracy – obejmuje szersz? realizacj? zaj?? praktycznych oraz innowatorski program kszta?cenia dla fizjoterapeutów. Sprawd? co zyskujesz studiuj?c Fizjoterapie w ALMAMER > Relacja z Warsztatów – Metoda FDM Wydzia? Ochrony Zdrowia ALMAMER we wspó?pracy z firm? ANGITIA zorganizowa? w dniach 14, 31 marca 2015 roku Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe FASCIAL DISTORTION MODEL – dwie edycje! Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia galerii zdj??. Dzień Otwarty ALMAMER 2015 28 lutego go?cili?my m?odzie? podczas Dnia Otwartego naszej uczelni. W programie znalaz?y si? spotkania ze studentami, prezentacje, pokazy, porady kosmetyczne, zwiedzanie sal wyk?adowych i pracowni specjaliscycznych, Biblioteki Naukowej oraz konkurs wiedzy o ALMAMER, w którym mo?na by?o zdoby? czytnik ebook Kindle. Tegorocznym hitem by? udzia? uczestników Dnia otwartego w biznesowej grze planszowej ?Business PLAY”. W rozgrywce mog?o wzi?? udzia? jednocze?nie nawet 20 graczy. prof. dr Franciszek Kubiczek – Presti?owe cz?onkostwo Mi?o nam poinformowa?, ?e pan prof. dr Franciszek Kubiczek – Dziekan Wydzia?u Ekonomicznego zosta? powo?any na Cz?onka Rady Programowej i Rady Naukowej United Nations Global Compact – Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. dr Piotr Dominik nowym przewodnicz?cym Mi?o nam poinformowa?, ?e Kierownik Katedry Gospodarki Turystycznej, Hotelarstwa i Gastronomii ALMAMER Szko?y Wy?szej, pan dr Piotr Dominik zosta? powo?any na stanowisko Przewodnicz?cego Komisji ds. Kszta?cenia i zasobów ludzkich, Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Google Apps w ALMAMER Szanowni Państwo, informujemy ?e ALMAMER Szko?a Wy?sza wdro?y?a us?ugi "Google Apps dla Uczelni" – narz?dzia internetowe do obs?ugi poczty, kalendarzy i dokumentów. Do strony logowania mo?na przej?? klikaj?c na ikon? poczty na górze strony www.almamer.pl lub wpisuj?c do przegl?darki link: https://sites.google.com/a/almamer.pl/helpdesk/. Opiekun medyczny osób starszych Rozpocznij w ALMAMER Studia Podyplomowe W Polsce obserwuje si? post?puj?cy proces starzenia si? spo?eczeństwa. Wychodz?c naprzeciw zachodz?cym procesom demograficznym Wydzia? Ochrony Zdrowia ALMAMER we wspó?pracy z Grup? Kapita?ow? Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. od marca 2015 roku rozpoczyna Studia Podyplomowe – Opiekun medyczny osób starszych, chorych i niepe?nosprawnych z elementami rehabilitacji.. Organizacja i zarz?dzanie w s?u?bie zdrowia Rozpocznij w ALMAMER Studia Podyplomowe Program na naszych studiach podyplomowych Organizacja i Zarz?dzanie w S?u?bie Zdrowia zosta? opracowany tak, aby przekaza? absolwentom, jak najwi?cej wiedzy praktycznej. Aby zdobyte podczas studiów umiej?tno?ci specjalistyczne, jak najbardziej przystawa?y do oczekiwań pracodawców. ?Z nami po zdrowie” Wydzia? Ochrony Zdrowia Uczelni ALMAMER rozpoczyna wspó?prac? ze Szpitalem Bielańskim im. Ks. J. Popie?uszki w Warszawie, w którym studenci kierunku Fizjoterapia Wydzia?u Ochrony Zdrowia od semestru letniego b?d? odbywa? zaj?cia kliniczne. T?tniaki t?tnic wewn?trzczaszkowych: epidemiologia, powstawanie, objawy i leczenie Zapraszamy do zapoznania si? z relacj? z Seminarium naukowego Wydzia?u Ochrony Zdrowia, które odby?o si? w ALMAMER 4 listopada 2014 r. Atrakcj? seminarium by? pokaz filmu z zabiegu operacyjnego stentowania t?tniaka mózgu. Seminarium prowadzi? dr Kacper Kostyra. Na Wydziale Ochrony Zdrowia wkrótce zostaniesz Magistrem Coraz bardziej realnych kszta?tów nabiera podj?ta przez w?adze uczelni inicjatywa dotycz?ca uruchomienia drugiego stopnia kszta?cenia. By? mo?e ju? od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015 uruchomione zostan? – studia magisterskie – na Wydziale Ochrony Zdrowia, kierunek FIZJOTERAPIA. Wybierz zawód fizjoterapeuty! Fizjoterapia to dobre perspektywy zawodowe! Oferta studiów w ALMAMER w roku akademickim 2014/2015 jest jeszcze ciekawsza i dostosowana do realiów medycznego rynku pracy – obejmuje szersz? realizacj? zaj?? praktycznych oraz innowatorski program kszta?cenia dla fizjoterapeutów. Sprawd? co zyskujesz studiuj?c Fizjoterapie w ALMAMER > Skorzystaj z dodatkowych mo?liwo?ci jakie daje Ci KOSMETOLOGIA!!! W programie studiów na kierunku Kosmetologia od pa?dziernika 2014 roku wprowadzono cykl bezp?atnych certyfikowanych warsztatów i seminariów roz?o?onych na 3 lata studiów. Uczestnictwo w nich daje mo?liwo?? zdobycia dodatkowej specjalistycznej wiedzy i umiej?tno?ci. 18 czerwca 2014 roku odby?y si? uroczysto?ci z okazji 20-lecia ALMAMER Szko?y Wy?szej Rok 2014 by? dla naszej Uczelni rokiem jubileuszowym. 20 lat wcze?niej ALMAMER (wtedy Wy?sza Szko?a Ekonomiczna), jako jedna z pierwszych uczelni niepublicznych zosta?a wpisana do rejestru Ministerstwa Edukacji Narodowej, a 1 pa?dziernika 1994 roku studia w nowopowsta?ej Uczelni zaczyna?o blisko pi?ciuset studentów. Dzi? ALMAMER mo?e poszczyci? si? liczb? 28 tysi?cy absolwentów. Dr Zbigniew Wroński Konsultantem krajowym w dziedzinie fizjoterapii Z wielk? przyjemno?ci? informujemy, ?e z dniem 6 czerwca 2014 roku Pan Doktor Zbigniew Wroński, wyk?adowca Wydzia?u Ochrony Zdrowia kierunku Fizjoterapia, zosta? powo?any przez Ministra Zdrowia na stanowisko Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Fizjoterapii. Sukces studentek ALMAMER Z ogromn? przyjemno?ci? pragniemy poinformowa?, ?e studentki ALMAMER Anna Liginczuk i Olga Bilous, zaj??y II miejsce w konkursie Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego – CzechTourism. Konkurs odbywa? si? równolegle w 7 europejskich państwach. W polskiej edycji udzia? wzi??y zespo?y studenckie z najwi?kszych uczelni. I Sympozjum Kosmetyczne w ALMAMER W dniu 31 maja 2014 w ALMAER Szkole Wy?szej w Warszawie odby?o si? I Sympozjum Kosmetyczne Po?wi?cone Peelingom Medycznym, poprowadzone przez wiod?c? na rynku kosmetycznym firm? FENICE. Powitanie uczestników i s?owo wst?pne wyg?osi?a Dziekan Wydzia?u Ochrony Zdrowia dr Joanna Jasińska, nast?pnie odda?a g?os mgr Monice Bogdańskiej. Fizjoterapia – pozytywna ocena PKA Z ogromn? przyjemno?ci? pragniemy Państwa poinformowa?, ?e 5 maja br. na r?ce JM Rektora prof. Janusza Merskiego wp?yn??a pisemna decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek FIZJOTERAPIA otrzyma? ocen? pozytywn?, wa?n? do roku akademickiego 2019/20. Jest to drugi, po ocenie wyró?niaj?cej, najwy?szy stopień w skali punktacji PKA. Wiedeńskie impresje Studenci ALMAMER Szko?y Wy?szej w Wiedniu Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj?? ze studenckiego wyjazdu do Wiednia – 2014.04.07. Studenci poszerzali wiedz? turystyczn? podczas zwiedzania Austrii i Czech. Azja ?rodkowa od kuchni Zapraszamy do przeczytania relacji ze spotkania z Panem Andrzejem Szurkiem, który wraz z pochodz?cymi z Kazachstanu ?on? i te?ciami prowadzi restauracj? ?Klukovka”. By?o to drugie spotkanie z cyklu ?Smaki ?wiata”, w którym prezentujemy kultur? i tradycje kulinarne z ró?nych krajów. Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjno?ci regionu – Mazowsze – Konferencja naukowa, która odby?a si? 07.04.2014 Organizatorami konferencji byli: Katedra Gospodarki Turystycznej, Hotelarstwa i Gastronomii ALMAMER Szko?y Wy?szej oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Mazowieckiego. Indie od kuchni Zach?camy do przeczytania relacji ze spotkania z Panem Tapinderem Sharma w?a?cicielem sieci indyjskich restauracji w Polsce. By?o to pierwsze spotkanie z cyklu ?Smaki ?wiata”, w którym prezentujemy kultur? i tradycje kulinarne z ró?nych krajów. Studenci Wydzia?u Ochrony Zdrowia wyró?nieni na I Studenckim Sympozjum Naukowym w Warszawie Studenci Wydzia?u Ochrony Zdrowia kierunku Fizjoterapia w dniu 21 marca 2014 wzieli udzia? w I Studenckim Sympozjum Naukowym w Wy?szej Szkole Rehabilitacji Warszawie. Nowi partnerzy ALMAMER Centrum Rehabilitacyjne DAMIANA w Warszawie – lider na rynku us?ug rehabilitacji medycznej, rozpoczyna wspó?prac? z Wydzia?em Ochrony Zdrowia ALMAMER. W Centrum Rehabilitacyjnym Damiana studenci kierunku fizjoterapia b?d? mogli odbywa? praktyki kliniczne. Centrum wspó?pracuje z ponad 200 przychodniami na terenie ca?ego kraju i nale?y do Grupy Medicover. Opiekun medyczny – NOWO?? w kursach specjalistycznych Wydzia? Ochrony Zdrowia oraz Centrum Studiów Podyplomowych zapraszaj? na Kurs Specjalistyczny "Opiekun Medyczny". Kurs przygotowujuje do pracy w charakterze opiekunów osób starszych i chorych, daje praktyczne umiej?tno?ci i wiedz? niezb?dn? do pracy. Jest to forma szkolenia dla osób poszukuj?cych pracy jako opiekun medyczny, zarówno na rynku polskim a tak?e w krajach Unii Europejskiej. Nowi partnerzy ALMAMER Centralny Szpital Kliniczny MSW przy ulicy Wo?oskiej – presti?owa placówka medyczna w Warszawie rozpoczyna wspó?prac? z Wydzia?em Ochrony Zdrowia ALMAMER. Studenci kierunku Fizjoterapia b?d? mogli odbywa? praktyki kliniczne w tym czo?owym, wysokospecjalistycznym szpitalu z kompleksowej rehabilitacji w schorzeniach narz?du ruchu, rehabilitacji neurologicznej u doros?ych i dzieci. II edycja Kursu specjalistycznego dla fizjoterapeutów za nami Za nami II edycja kursu specjalistycznego Fizjoterapia w skoliozach idiomatycznych – na podstawie wytycznych WCPT i SOSORT, który przeprowadzili wybitni specjali?ci z dziedziny fizjoterapii pracownicy Wydzia?u Ochrony Zdrowia. Uczestnicy kursu otrzymali szeroki zasób wiedzy i zdobyli umiej?tno?ci niezb?dne dla prowadzenia terapii z pacjentami z wadami postawy i skolioz? w ró?nym wieku. Ikona telewizyjnych stylizacji w ALMAMER Za nami pierwsze spotkanie w ramach cyklu ?Ciekawi ?wiata”. O kulisach swojej pracy opowiedzia?a Dorota Williams, naczelna stylistka TVN, uznawana za prekursork? zawodu stylisty w Polsce. Uczestnicy spotkania poznali tajniki zawodu stylisty. Pani Dorota barwnie opowiada?a… ?TURYSTYKA POLONIJNA – STAN I POTRZEBY” II OGóLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 25 listopada 2013 roku odby?a si? na naszej uczelni – organizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ALMAMER Szko?? Wy?sz? oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki – Konferencja Naukowa ?Turystyka Polonijna – stan i potrzeby”, której celem by?a ocena obecnego stanu turystyki polonijnej oraz okre?lenie przedsi?wzi?? dotycz?cych dalszej jej aktywizacji i rozwoju. Zaj?cia kliniczne studentów Fizjoterapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy – Centrum Medycznego Kszta?cenia Podyplomowego w Otwocku Fizjoterapia w ALMAMER Szkole Wy?szej to a? 920 godzin praktyk oraz 639 godzin zaj?? klinicznych w czo?owych placówkach medycznych. Tym razem relacja z czerwcowych zaj?? klinicznych z ortopedii i traumatologii w Otwocku. Zaj?cia kliniczne studentów Fizjoterapii w Instytucie Matki i Dziecka Fizjoterapia w ALMAMER Szkole Wy?szej to a? 920 godzin praktyk oraz 639 godzin zaj?? klinicznych w czo?owych placówkach medycznych. 31 maja towarzyszyli?my studentom podczas zaj?? klinicznych z fizjoterapii w pediatrii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Oto krótka relacja. Pilota?owy egzamin telc z j?zyka polskiego 5 czerwca 2013 r. Studium J?zyków Obcych ALMAMER wspólnie z Akademickim Centrum J?zyków Obcych i J?zyka Polskiego dla Obcokrajowców przeprowadzi?y po raz pierwszy w Polsce egzamin pilota?owy telc z j?zyka polskiego. 10 megatrendów w gastronomii W ramach cyklu "Wyk?adów Otwartych ALMAMER" 5 czerwca odby?o si? otwarte seminarium Katedry Gospodarki Turystycznej, Hotelarstwa i Gastronomii. Naszym go?ciem by? Pawe? Anders, ekspert w dziedzinie gastronomii, przedstawiciel FNB Corporate ACCOR Polska, który zanalizowa? aktualne trendy polskiej, ale tak?e europejskiej gastronomii hotelowej i samoistnych zak?adów tej bran?y. Hipoterapia nowo?ci? programow? Wydzia?u Ochrony Zdrowia ALMAMER jest jedyn? warszawsk? uczelni?, która w ofercie studiów licencjackich na kierunku Fizjoterapia wprowadzi?a zaj?cia praktyczne z hipoterapii. Nowy przedmiot Hipoterapia b?dzie prowadzony od roku akademickiego 2013/2014 w wymiarze 20 godzin dla studiów stacjonarnych i 15 godzin dla studiów zaocznych. "Konar" z wizyt? w ALMAMER ALMAMER odwiedzili uczniowie III klasy ortopedycznej z Zespo?u Szkó? im. Micha?a Konarskiego przy ul. Okopowej w Warszawie. M?odzie? uczestniczy?a w dwóch ciekawych seminariach: o turystyce kulinarnej oraz o wp?ywie stresu na zaburzenia konsumowania pokarmów, prowadz?ce do oty?o?ci, anoreksji i bulimii. Innowacyjne rozwi?zania we wspó?czesnym hotelarstwie Idea konferencji spotka?a si? z du?ym zainteresowaniem i poparciem ze strony uczelni i instytutów naukowych, Ministerstw, Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Mazowieckiego i innych wa?nych partnerów. ?wiadczy?a o tym bardzo du?a frekwencja, a tak?e zaanga?owanie w dyskusjach. Relacja filmowa z konferencji znajduje si? na portalu www.pbtv.pl. Zapraszamy równie? do przeczytania podsumowania z konferencji. Nowi partnerzy ALMAMER Do grona partnerów ALMAMER Szko?y Wy?szej do??czy?y trzy presti?owe instytucje: Zwi?zek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. ALMAMER, korzystaj?c z wiedzy i do?wiadczenia partnerów, b?dzie zmienia?a programy nauczania tak, aby by?y jeszcze bardziej u?yteczne w praktyce. Aktualno?ci Strona g?ówna A k t u a l n o ? c i Informacje dla studentów Ekonomia Dziekan wydzia?u Dziekanat – godziny pracy Plany zaj?? Terminy zjazdów SESJA – terminy i wyniki Jak wype?ni? indeks? Seminaria dyplomowe Egzamin dyplomowy BHP – dy?ury i szkolenia Praktyki Opiekunowie praktyk Opiekunowie roku Materia?y dydaktyczne Materia?y do samodzielnego studiowania Turystyka i Rekreacja Dziekan wydzia?u Dziekanat – godziny pracy Plany zaj?? Terminy zjazdów SESJA – terminy i wyniki Jak wype?ni? indeks? Seminaria dyplomowe Egzamin dyplomowy BHP – dy?ury i szkolenia Praktyki Opiekunowie praktyk Opiekunowie roku Syllabusy (I stopień) Syllabusy (II stopień) Materia?y do samodzielnego studiowania Ochrona Zdrowia Dziekan wydzia?u Dziekanat – godziny pracy Plany zaj?? Terminy zjazdów SESJA – terminy i wyniki Konsultacje i dy?ury dydaktyczne FIZJOTERAPIA: – Seminaria dyplomowe – Egzamin dyplomowy – Praktyki KOSMETOLOGIA: – Seminaria dyplomowe – Egzamin dyplomowy – Praktyki BHP – dy?ury i szkolenia Opiekunowie praktyk Opiekunowie roku Jak wype?ni? indeks? Materia?y dydaktyczne Materia?y do samodzielnego studiowania Finanse Uczelni Kwestura Kanclerz Dzia? ksi?gowo?ci Op?aty Op?aty rekrutacyjne Op?aty za studia Zni?ki i ulgi w op?atach Przelewem na konto bankowe Gotówk? w kasie Stypendia Aktualno?ci Biuro ds. pomocy materialnej studentom Rodzaje stypendiów Wnioski o stypendia Kredyt studencki Ubezpieczenia Jednostki organizacyjne Uczelni Akademickie Centrum J?zyków Obcych i J?zyka Polskiego dla Obcokrajowców Godziny pracy O Centrum – oferta Wakacyjne kursy j?zykowe Kurs j?zyka polskiego – wakacyjny Kursy j?zyka polskiego Kurs hiszpańskiego – A1 Kurs chińskiego Kurs wietnamskiego Kurs angielskiego dla bran?y hotelarsko-gastronomicznej Kursy specjalistyczne Kursy maturalne Badania Naukowe Zeszyty Naukowe Godziny pracy Tematy badawcze Zeszyty naukowe Studenckie Zeszyty naukowe BHP – dy?ury i szkolenia Biblioteka Naukowa Godziny pracy O bibliotece Regulamin biblioteki Nowo?ci ksi??kowe Czasopisma Linki Baz i Katalogów Centrum Ksi?g i Dyplomów Dzia? Praktyk Centrum Promocji Karier Godziny pracy Wspomnienia z praktyk Praktyki zagraniczne Praktyki krajowe – BEZP?ATNE Praktyki krajowe – P?ATNE Aktualno?ci CPK Oferty pracy Inicjatywy CPK Konsultacje i porady Warsztaty – Kursy – Szkolenia Partnerzy CPK Rzecznik prasowy Studium J?zyków Obcych Godziny pracy Dy?ury lektorów Kursy j?zykowe Egzaminy telc Egzaminy wewn?trzne Standardy nauczania Ciekawe projekty Co nowego w SJO… Wa?ne linki Materia?y dydaktyczne z lektoratów do samodzielnego studiowania Wydawnictwo ALMAMER Wspó?praca z zagranic? Jednostki ogólnouczelniane Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Dla Dzieci Instytut Nauki I Kultury Wietnamskiej Instytut Kurs j?zyka wietnamskiego Wydarzenia kulturalne Publikacje Wydawnicze Sport z dystansu. Fakty i refleksje, Z. Jaworski, Warszawa 2015 ?ycie ALMAMER ?ycie ALMAMER – gazeta uczelniana Nr 15, rok akademicki 2013/2014 TurBiznes Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki Nr 103/136/2013 ostatnia aktualizacja: 23.10.2006 | 2003–2016 copyright by ALMAMER | webmaster

almamer.pl Whois

Domain Name: ALMAMER.PL